Cirkon

 

 

 

Naziv i sadržaj hranljive materije
Sastav
Sadržaj
  Mešavina 3,4 dihidroksicinamičke (kafeične) kiseline, hlorogene kiseline i cihorične kiseline estrahovane iz lekovite biljke Echinacea purpurea (L) Moench 0,1 g/l ± 0,02

 

SASTAV PREPARATA

Aktivna materija preparata je mešavina hidroksikoričnih kiselina (kafeične, hlorogene i cihorične kiseline), estrahovana iz lekovite biljke Echinacea purpurea L. CIRKON® u sebi nosi svu snagu ove biljke za koju je poznato da je jedna od najačih izvora supstanci za podizanje imuniteta,kod čoveka ali i kod biljaka. Hidroksikorične kiseline pripadaju grupi fenolkarbonskih kiselina–najrasprostranjenijoj grupi polifenolnih metabolita koji učestvuju u velikom broju važnih procesa u biljkama zbog čega nose naziv "krv biljaka".

Zahvajujući svom kompleksnom karakteru CIRKON® poboljšava procese klijanja semena, ukorenjivanja biljaka, cvetanje i oplodnju i deluje kao “stress adaptogen “ kod stresa od: suše, jakog UV zračenja i primene pesticida. Takođe podiže odbranbenu sposobnost–imunitet biljaka za borbu protiv bolesti, odbija insekate (kao repelent), balansira rast i razvoj pa se dobijaju krupniji plodovi pravilnog oblika i podstiče sinteza polifenola – nosioca ukusa, mirisa i kvaliteta plodova , šečera, masti i ulja.

Mehanizam delovanja i preporuke za primenu

POBOLJŠANJE KLIJANJA I UKORENJAVANJA Hidroksikorične kiseline poseduju mogućnost transformacije u cis i trans izomere koji imaju ulogu u mnogim procesima pa na primer u formi cis izomera pokreću procese rasta i razvoja semena i ukorenjavanja biljaka. Da bi se ovi procesi pokrenuli potrebno je seme ili sadnice neposredno pred sadnju potopiti nekoliko sati u rastvor CIRKON®-a.Ovo je veoma važno kod semena koje teško klija a ovaj tretman značajno ubrzava klijanje I rast klice I ukorenjavanje.

POMOĆ KOD ZATVARANJA RANA - MEHANIČKIH OŠTEĆENJA TKIVA (PRESAĐIVANJE, GRAD, OLUJA, INSEKTI ) Kada se biljke mehanički oštete one teže da što pre obrazuju novi periderm tzv. „periderm rana“ koji se uglavnom sastoji od suberina a u čijem obrazovanju značajnu ulogu ima hlorogena kiselina u obliku ferulne kiseline ( komponenta lignoceluloze – intermedijer lignina i polisaharida – koji daje čvrstoću ćeliji). Zato je kod svih mehaničkih oštećenja biljaka tretman CIRKON®-om veoma značajan. Za zarastanje rarnica CIRKON® primeniti : kod rasađivanja rasad potopiti u rastvor CIRKON®-a ( ostaviti 10-tak sati) i biljke zaliti posle rasađivanja; posle grada i oluje CIRKON® primeniti što je pre moguće (ovde obavezno uraditi i tretman sa EPIN EKSTRA®) kako bi se rane što je moguće pre zatvorile – ukoliko je potrebno tretman ponoviti posle 10 dana , kod velikih oštećenja od insekata CIRKON® je veoma važan jer zatvara ranice koje mogu biti mesta i za ulazak patogena.

POBOLJŠANJE PROCESA CVETANJA I OPLODNJE I NALIVANJA ZRNA Indukcija procesa cvetanja i formiranja generativnih organa kod biljaka povezana je sa sinteozm hlorogene i kafeične kiseline. U procesu oplodnje dokazano je da ćelijska deoba mejoza direktno zavisi od količine hidroksikorične kiseline. Takođe procesi cvetanja i oplodnje se poboljšavaju zaštitom i jačanjem vitalnosti polena. Taj proces se dešava tako što se inicira sinteza sporopolenina jedinjenja koje je glavni sastojak ćelijskog zida polenovih zrna i veoma je važan u zaštiti polena od štetnih uticaja. Poboljšanjem sinteze ovog jedinjenja polen ostaje duže vitalan i oplodnja je jača, naročito u lošim uslovima. Zbog svega navednog potrebno je u toku cvetanja i oplodnje primeniti CIRKON® dva puta - jednom na početku cvetanja i jednom u punom cvetanju.CIRKON® ispoljava uticaj i kod razvoja zamentnutih plodova – forsira ćelijsku deobu pa se dobijaju puna krupna zrna (kod pšenice, kukuruza, soje ), krupne glavice suncokreta, povećava se broj plodova, smanjuje se “rehuljavost” grozdova itd.

POBOLJŠANJE KRUPNOĆE PLODOVA (PRAVILNOG OBLIKA) Biljke prirodno ne teže da obrazuju krupne plodove već optimzuju veličinu i štite sebe, pa u jednom trenutku prestaje delovanje auksina i plod prestaje sa rastom. Kako bi smo isforsilari krupnoću plodova, što je važno u voćarskoj proizvodnji (npr.kod jabuke) primenom CIRKON®-a unosimo hidroksikoričnu kiselinu koja deluje kao inhibitor fermenta auksinoksidaze tj. sprečava da ovaj ferment utiče na blokiranje auksina tj zaustavljanje procesa rasta. Auksini nastavljaju „svoj posao“ i plod dalje raste. Zato za krupnoću tretman CIRKON®-om treba ponavljati na svakih 10-tak dana u toku intenzivnog rasta ploda.Ovim tretmanom se takođe i balansiraju procesi rasta pa se dobijaju plodovi pravilnog oblika, što je veoma važno za tržišni kvalitet ploda.

ZAŠTITA BILJAKA OD SUŠE , PREJAKOG OSVETLJENJA I UV ZRAČENJA
Prirodu stresa koji je uslovljen sušom,visokim temperaturama, jakim UV zračenjem i velikom insolacijom – tj prejakim osvetljenjem nije lako razumeti, jer uključuje više faktora i njihove različite kombinacije i interakcije. Nedostatak vode utiče na smanjenje turgora u listovima što smanjuje usvajanje CO2 iz vazduha, kruženje hranjivih materija i njihovo usvajanje iz zemljišta, a time i fotosintezu I sintezu proteina, zatim dolazi do razgradnje belančevina itd. UV zračenje nosi veliku količinu energije I neophodno je za procese fotosinteze ali jedan deo ovog zračenja iz UV B spektra je šteten za biljke a oštećenjem ozonskog omotača povremeno dolazi do pojave stresa usled viskih vrednosti ovog zračenja. Takođe nekada je I intenzitet sunčevog zračenja prejak (ili prenizak) pa dolazi do tzv.fotooksidativnog stresa. On dovodi do nakupljanja štetnih jedinjenja kiseonika, a manifestuje se gorenjem I beljenjem ploda I listova. Mehanizmi odbrane biljaka su složeni, a jedan od najvažnijih je sinteza proteina temperaturnog šoka HSP (heat shok proteins, posebno HSP 70) ali i fenolnih jedinjenja koji kontrolišu sistem odbrane i imaju važnu ulogu u delovanju turgurina – grupe hormona za koje se smatra da su neophodni za održanje turgora tkiva I odbranu od suše (tzv.osmoprotektanti). Sintezu ovih fenolnih jedinjenja podstiče hidroksikorična kiselina pa se u sušnom periodu biljkama može značajno pomoći redovnom primenom CIRKON®-a na svakih 10-15 dana. Sušu veoma često prati jaka insolacija i visoke vrednosti ultravioletnog zračenja (UV B spectra) koje je štetno za biljke. Dokazano je da pri visokim vrednostima UV B zračenja preživljavaju samo ćelije epidermisa koje sadrže visoke vrednosti hidroksikorične kiseline (u flavonidima), jer uspevaju da apsorbuju čak do 95% štetnog UV zračenja. Zato, kada biljke uđu u ovaj izrazito opasan stres tretman CIRKON®–om treba ponavljati na svakih 10-tak dana. Ovakvu biohemijsku zaštitu treba raditi i kod zasada pod mrežama jer često ni one ne mogu da spreče ožegotine od UV zračenja.

ZAŠTITA BILJAKA OD BOLESTI I INSEKATA –PODIZANJE IMUNITETA Mehanizam delovanja CIRKON®-a na zaštitu biljaka od bolesti je podizanje njihovog prirodnog imuniteta. To je veoma kompleksan process ali izuzetno važan za biljke. Anti virusno delovanje se objašnjava time što cihorična i hlorogena kiselina ( i elaginska kiselina iz maline) inhibiraju enzim integrazu koji vrši integraciju virusne DNK u DNK ćelije domaćina. Na ovaj način se sprečavaju viroze kao opasne i teško rešive bolesti. U borbi sa biljnim bolestima CIRKON® deluje i na iniciranje sinteze fitoaleksina. Hidroksikorična kiselina je prekusor – predhodnik ovih jedinjenja koja biljka sintetizuje samo kada dođe u kontakt sa patogenom. Fitoaleksini su dominantno fenolna jedinjenja i smatraju se glavnim mehanizmom odbrane biljaka od patogena tj. oni su osnova imuniteta biljaka, a smatra se da produkti oksidacije fenolnih jedinjenja ispoljavaju slabo fungicidno delovanje. Zbog svih navedenih fenomena smatramo da je najbolji način raditi preventivne tretmane CIRKON® -om tokom cele vegetacije kako bi se biljke „ojačale“ i sprečio razvoj bolesti, ali ukoliko dođe do pojave bolesti on najbolje delovanje ispoljava kada se primeni u početnim stadijumima ovih bolesti, zajedno sa fungicidima, a kada je napad jak CIRKON® treba primenjivati redovno na 10 dana – samostalno ili ga dodati u svaki fungicidni tretman.CIRKON® smanjuje napad palmenjače, pepelnicu , bakterioze, fuzarioze, monilije, botritisa i dr.

ZBOG SADRZAJA KAFEIČNE KISELINE U SEBI CIRKON® DELUJE KAO REPELENT NA BROJNE INSEKTE kao sto su: bela leptirasta vaš, kukuruzni plamenac, tripsi, lisne vasi, stričkov šarenjak, jabukin smotavac, krompirova zlatica, nematode, lucerkina buba, repina pipa, cikade, buvači. Primenjen preventivno CIRKON® smanjuje napad insekata čak do 30 -50 %. Ako je do napada vec došlo, treba ga primeniti ga zajedno sa insekticidima, čime se poboljšava dejstvo na insekte, a ujedno se ubrzava zacelivanje rana i sprečavanje razvoja bolesti na njima. Dobre rezultate preparat ispoljava i na smanjenje pojave crvenila kukuruza (primenjen preventivno, pre napada cikada). Delovanje na smanjenje napada bolesti i insekata je kombinovani efekat sa poboljšanjem drugih procesa pa se npr primenom CIRKONA® u jesen u ozimim žitaricama nakon nicanja, samostalno ili sa fungicidnim tretmanom, poboljšava bokorenje, smanjuje napad bolesti i insekata i podiže imunitet biljaka čime se obezbedjuje bolje prezimljavanje.

POVEĆANJE KVALITETA PROIZVODA – POJAČANOM SINTEZOM POLIFENOLA, ŠEĆERA I ULJA Pored delovanja hidroksikorične kiseline na sintezu polifenolnih jedinjenja koji su glavni nosioci boje, mirisa i ukusa I čije je prisustvo posebno u voću. vinovoj lozi, povrću, lekovitom bilju i dr. glavni pokazatelj kvaliteta, hidroksikorilčna kiselina takođe indukuje sintezu šećera u plodu što je posebno važno kod šećerne repe, voća, vinove loze i drugih biljaka, a u interakciji sa koenzimom A hidroksikorična kiselina pojačava sintezu masti I ulja i stabilizuje njihov kvalitet.Ovo je naročito značajno kod biljaka koje se proizvode radi ulja visokog kvalitet ( uljane lekovite biljke I dr.) Zbog ovih osobina a ako se želi visok kvalitet ploda od cvetanja pa do kraja vegetacije raditi tretmane CIRKON® -om na svakih 10-15 dana.

 

NAPOMENE ZA PRIMENU

 

 

 MSDS Bezbedonosni list CIRKON

 

 


Primena preparata

Kalendar

Prelistajte godišnji kalendar primene preparata kako bi ste videli u kom mesecu i kako ih primeniti...

Foto album korisnika

Pogledajte naše fotografije iz njiva, voćnjaka, plantaža, plastenika...

Pogledajte iskustva

Pročitajte kakva su iskustva u primeni naših preparata...

Proizvođač

  • NEST M
  • NNPP Nest-M, Moskva Rusija

Distributeri

EkoPlant promo video

Pogledajte naše video priloge, i pratite oficijalni youtube kanal EkoPlant Serbia.